Other government information and services: belgium.be

EMN - European Migration Network, National Contact Point Belgium

Lijst veilige herkomstlanden goedgekeurd door ministerraad

BRUSSEL, 23/03/2012, Persmededeling van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie:

 

Op vraag van Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en van Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, heeft de ministerraad de lijst veilige landen van herkomst goedgekeurd. Zoals voorzien in de wet, werd vooraf een uitvoerig advies van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) ingewonnen.

Deze lijst maakt deel uit van het asielbeleid van Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, die onder andere snellere, kwaliteitsvolle asielprocedures wil doorvoeren, het oneigenlijk gebruik van de asielprocedure wil inperken en ontradingscampagnes voert.

Asielaanvragen uit deze veilige landen zullen in eerste aanleg door de CGVS binnen 15 werkdagen behandeld worden.

Vijfde van alle aanvragen sneller behandeld

Op lijst die vandaag is goedgekeurd staan voorlopig zeven landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, FYROM, Kosovo, Servië, Montenegro en India.

Mocht deze lijst van veilige herkomstlanden al in 2011 bestaan hebben dan zouden 18% van de asielaanvragen via de versnelde procedure behandeld zijn.

Dergelijke lijst heeft ook een belangrijk ontradend effect in de veilige herkomstlanden.

Staatssecretaris Maggie De Block: “België beschikt voor het eerst over dergelijke lijst en het doel is onder andere oneigenlijk gebruik van asielprocedures, bijvoorbeeld door economische vluchtelingen, tegen te gaan. Daarnaast zullen de asieldiensten de dossiers van mensen uit herkomstlanden ook sneller kunnen afhandelen en daardoor zullen plaatsen in het opvangnetwerk sneller vrijkomen dan voordien. ”

“De ministerraad heeft een beslissing genomen op basis van een goed overwogen advies van de commissaris-generaal na een grondige analyse van de herkomstlanden. Bovendien behouden asielzoekers in de versnelde procedure garanties op een individueel en even grondig onderzoek van het dossier door de asielinstanties.”

Asielaanvragen uit de veilige landen van herkomst zullen door het CGVS binnen 15 werkdagen behandeld worden en ook in beroep zal aan het dossier versneld gewerkt worden.

Jaarlijkse evaluatie

Het principe van een veilig land van herkomst is op 19 januari 2012 in de Belgische Vreemdelingenwet ingevoerd. De lijst moet jaarlijks geëvalueerd worden en kan aangepast worden.

De lijst is opgesteld op basis van advies van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Een land wordt volgens de aangepaste Vreemdelingenwet als veilig beschouwd als er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van de Conventie van Genève en geen sprake is van een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer naar het land van herkomst.

De criteria die gebruikt zijn om een land als veilig te beschouwen zijn:

- de algemene politieke omstandigheden in het herkomstland;

- de rechtstoestand ;

- de toepassing van de wetten (daadwerkelijke rechtsbescherming).

EU-richtlijn

Met deze lijst “veilige landen van herkomst” volgt België het voorbeeld van andere EU-landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Ierland.

De EU-richtlijn over asielprocedures van 2005 voorziet in de mogelijkheid van een nationale lijst op te stellen en geeft strikte criteria voor de beoordeling of een land op de lijst kan worden geplaatst.

De lijst zal nu vastgelegd worden in een Koninklijk besluit en zodra dat in voege treedt, kan de Belgische lijst veilige landen van herkomst toegepast worden door de asielinstanties.

De lijst wordt ook meegedeeld aan de Europese Commissie.

 

Meer info: Els Cleemput, woordvoerster, tel. 0475 29 28 77 of els.cleemput@ibz.fgov.be